การจัดทำ video content ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวภายในชุมชน

“การจัดทำวิดีโอคอนเทนต์ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวภายในชุมชน” เป็นกิจกรรมที่ ๓ “การพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาชีพ และการท่องเที่ยวภายในชุมชนและสร้างคุณค่าให้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงภูมิหลังความเป็นมาของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้งการอนุรักษ์และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคมภายในชุมชน ในรูปแบบของการเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ สื่อสาธารณะที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็วและทันสมัย บนเว็ปไซต์ U2T ของแต่ละตำบลและทางช่อง Youtube ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจภายนอกชุมชนได้รับทราบข้อมูลการเผยแพร่

EP: 1 หัวข้อ “ เรื่องราว พลิ้ว และวิถีชีวิต ” https://www.youtube.com/watch?v=hhT-YqMuvxQ

EP: 2 หัวข้อ “ วิถีชีวิตริมน้ำ ต.พลิ้ว ” https://www.youtube.com/watch?v=QQMWL8_kOmA

EP: 3 หัวข้อ “ ริมน้ำพาเพลิน ” https://www.youtube.com/watch?v=s0sPeNrMUoY

EP: 4 หัวข้อ “ 3 Day 2 Night TripPart-1 ” https://www.youtube.com/watch?v=iNBf12cxfdE

EP: 5 หัวข้อ “ 3 Day 2 Night TripPart-2 ” https://www.youtube.com/watch?v=sKei_6-T0Ok

EP: 6 หัวข้อ “ ตลาดพลิ้ว ” https://www.youtube.com/watch?v=SQVqbIA0yLI

EP: 7 หัวข้อ “ ขี่รถชมวิว และแวะชิมของอร่อย ” https://www.youtube.com/watch?v=kjUDGc_SFUE

EP: 8 หัวข้อ “ ตะลอนชิมก๋วยเตี๋ยวตำบลพลิ้ว ” https://www.youtube.com/watch?v=PLttdKUH6rQ

EP: 9 หัวข้อ “ พาชม อาชีพการเพาะต้นไม้ขายของคนตำบลพลิ้ว ” https://www.youtube.com/watch?v=sBzWYpvyU54

EP: 10 หัวข้อ “ น้ำตกพลิ้ว จุดแลนด์มาร์คสำคัญที่ไม่ควรพลาด ” https://www.youtube.com/watch?v=e_ypjv_GSSI