กิจกรรม


  • S__25690125.jpg
    ลงพื้นที่ชุมชนครั้งที่ 1คณะอาจารย์และคณะลงพื้นที่ศึกษาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลพลิ้ว ศึกษาและประชุมวางแผนงานในการดำเนินงานพัฒนาส่งเสริมท...

  • U2T Covid Week อยู่ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยร่วมกับคณะวิทยาศาตร์การกีฬา ม.บูรพา ชลบุรี ลงพื้นที่ทำกิจกรรม ได้แก่ แจกอุปกรณ์ป...

  • 29B99EB8-1321-48B1-9CCF-305B20B1AE93-L0-001.jpg
    ลงพื้นที่แหล่งวัตถุดิบทำผลิตภัณฑ์ชุมชน ลงพื้นที่ศึกษาแหล่งวัตถุดิบเพื่อจัดทำเป็นผลิตภัณ์ของชุมชน จัดทำวิดีโอคอนเทนต์เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและการยกระดับการท่องเที่ยว การ...

  • “การจัดทำวิดีโอคอนเทนต์ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวภายในชุมชน” เป็นกิจกรรมที่ ๓ “การพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเท...