สถานที่ท่องเที่ยว


  • S__39428156.jpg
    วัดมังกรบุปผารามหรือวัด "เล่งฮัวยี่"เป็นวัดในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานฝ่ายจีนนิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นวัดสาขาของวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ที่กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นตำแหน่งหัวม...

  • S__25329671.jpg
    อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูง สลับซับซ้อน ทำให้มีอากาศจะเย...

  • S__38445286.jpg
    พุทธอุทยานวัดชากใหญ่มีประติมากรรมที่แสดงเรื่องราวในพุทธประวัติภายในวัดชากใหญ่ที่มีอาณาบริเวณอันร่มรื่นถึง 50 ไร่ แห่งนี้คือที่ตั้งของพุทธอุทยานมหาปทุมวิทยาญาณสัมปันโน ที่สร้างขึ้นโ...